Geen producten (0)

PRIVACY STATEMENT


Prachtig Glas, gevestigd te Scheemda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Prachtig Glas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Contactgegevens:
Prachtig Glas
Torenstraat 6-8
9679 BP  Scheemda
06-51082757
https://www.prachtigglas.nl

Dhr. S. Kletter is de Functionaris Gegevensbescherming van Prachtig Glas. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prachtig Glas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Shoppagina.nl, met wie Prachtig Glas een bewerkersovereenkomst heeft gesloten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Door u gebruikte internet browser en apparaattype.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Shoppagina.nl en Cloud Mobiel BV (Cloudmobiel.nl), met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Prachtig Glas zal  deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prachtig Glas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling (Wanneer u afrekent in onze webshop wordt de online betaling verder verzorgd door de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke Mollie, Keizersgracht 313, 1016 EE  Amsterdam). Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke verplichting’.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren opbasis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
- Prachtig Glas verwerkt uw persoonsgegevens ook administratief als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prachtig Glas neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Prachtig Glas, tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prachtig Glas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve en commerciële doelen van Prachtig Glas uit Gerechtvaardigd belang.
– Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve doelen van Prachtig Glas uit Gerechtvaardigd belang, indien wij uw achternaam, telefoonnummer en e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via het Contactformulier van deze website.
– Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve doelen van Prachtig Glas op basis van de wettelijke grondslag 'Overeenkomst', indien wij uw naam, adres en IBAN bankrekeningnummer in combinatie met eventueel aanvullende persoonsgegevens hebben verkregen via het Formulier tot herroeping koopovereenkomst van deze website.
- Wanneer u iets koopt in onze webshop zijn wij verplicht de bijbehorende nota met de door u verstrekte personalia en het woonadres zeven jaar te bewaren vanwege de Wettelijke verplichting inzake belastingwetgeving. 

Type persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia max. 2 jaar* administratieve en commerciële doeleinden
Adres max. 2 jaar* administratieve en commerciële doeleinden
E-mailadres max. 2 jaar* administratieve en commerciële doeleinden
Telefoonnummer max. 2 jaar* administratieve en commerciële doeleinden

 
*Wanneer u een persoonlijk account aanmaakt op onze website, blijven de gegevens in het systeem van Shoppagina.nl bewaard, tot het moment dat u uw account opheft.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Prachtig Glas verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prachtig Glas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo worden uw naam en adresgegevens in het geval van een bestelling in onze webshop met Shops United gedeeld, die zorgdraagt voor de verzending van onze pakketten via DHL en Post.nl.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prachtig Glas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor het verzamelen van webstatistieken maakt Prachtig Glas gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. Prachtig Glas heeft een bewerkersovereenkomst met Google.com gesloten voor de verwerking van die gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van statistische informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of in de USA onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Naam Cookie Gebruik (Cookie wordt geplaatst door) Levensduur
IZI Regelt functionele gebruikersinstellingen als het inloggen en de winkelwagen (Shoppagina.nl) Tot browser sluit
_ga Geanonimiseerde statistieken (Google) 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken (Google) 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken (Google) 24 uurGegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prachtig Glas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.Prachtig Glas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prachtig Glas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wijzigingen Privacy Statement

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 8 mei 2018.